Arosa Challenge 2010

game day - 12/17

17.12.2010
15:30
Slovensko
Slovensko
Bielorusko
Bielorusko
0
1
17.12.2010
19:45
Švajčiarsko
Švajčiarsko
Dánsko
Dánsko
3
0